+420 605 822 030 podpora@evolucnipromena.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné Obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro nákup na webových stránkách vlastněných, provozovaných nebo zastupovaných společností The Shift Network Czech s.r.o (dále v textu souhrně nazývaných „naše stránky“).

Tyto Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je společnost The Shift Network Czech s.r.o., nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, IČ: 03586740, zastupovanou jednatelem Lukášem Janošíkem, uzavřené s Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek Prodávajícího.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Ustanovené obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách Prodávajícího.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré informace týkající se objednávky produktu či služby poskytuje Prodávající na stránce evolucnipromena.cz, kde je na něj také platný kontakt.

Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností  a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedeno na vybraném webovém rozhraní Prodávajícího.

V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby.

U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Chci koupit “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.evolucnipromena.cz/onas/obchodni-podminky/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách Prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu Prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je Prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky– aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

Zrušit objednávku ze strany Kupujícího lze dle bodu 8. těchto Obchodních podmínek.

 

3. Cena zboží, faktury, pokuty

Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní Prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH.Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

U vybraných produktů Prodávajícího (CD, DVD, knihy) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li Prodávajícím účtována.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající  není plátcem daně z přidané hodnoty.

Smluvní pokuta. Pokud Kupující nezaplatil Prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen Prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

 

 

4. Forma platby

a) Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře.

b) Platba na dvě splátky znamená, že zaplatíte polovinu z celkové částky ihned po odeslání objednávkového formuláře a druhou polovinu z celkové částky zaplatíte za 30 dní od odeslání objednávky.

b) Platba na tři splátky znamená, že zaplatíte třetinu z celkové částky ihned po odeslání objednávkového formuláře a druhou třetinu z celkové částky zaplatíte za 30 dní od odeslání objednávky, třetí třetinu pak 60 dní od odeslání objednávky.

 

5. Způsob platby

Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb:
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další

Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

 

6. Dodací podmínky

U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

Přístupové údaje poskytne Prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

V případě CD, DVD, knih, dárkových předmětů Prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním form

 

7. Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

Produkty, které Prodávající prostřednictvím webového rozhraní Prodává (online vzdělávací programy, webináře, knihy, CD, DVD) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá Prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 

8. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

  • Je-li Kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
  • Odstoupení může Kupující provést elektronickou formou na tento email: podpora@evolucnipromena.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.
  • CD, DVD, knihy či dárkové předměty je Kupující povinen doručit zpět na vlastní náklad na adresu provozovny Prodávajícho, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
  • CD, DVD, knihy či dárkové předměty, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.
  • Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.
  • Peníze za produkt/zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.
  • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

  • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
  • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.

 

9. Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u Prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese podpora@evolucnipromena.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení Kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, Prodávající rovněž  neodpovídá za  úspěch či neúspěch zákazníkapři aplikaci v praxi.

 

10. Garance vrácení peněz

Za vybrané online vzdělávací programy a webináře ručí společnost The Shift Network Czech s.r.o. zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Zda je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu.

Tyto produkty společnosti The Shift Network Czech s.r.o. si dávají za cíl naučit vás jednoduché principy a postupy v oblastech, které produkt pokrývá a to tak, abyste je byli schopní okamžitě aplikovat a viděli první výsledky. Pokud byste do 30 dnů od zaslání přístupového odkazu či URL adresy na vámi uvedenou emailovou adresu zjistili, že zakoupený trénink či program pro vás není vhodný, můžete odstoupit od smlouvy a využít garancí vrácení peněz a my vám vrátíme peníze zpět.

Pro odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na podpora@evolucnipromena.cz prohlášení, že od smlouvy odstupujete a chcete využít Garance vrácení peněz a přiložte kopii faktury/daňového dokladu a data nákupu produktu.

Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu.

 

11. Vyloučení odpovědnosti

Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti on-line marketingu, on-line podnikání a osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovávají lektoři on-line programů jsou pouze návody a doporučení. Naše společnost ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat.

Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje  bychom Vás rádi upozornili na fakt, že v průběhu on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv.

Účast v on-line programech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

 

12. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce do některého kurzu Evoluční Proměny jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako Kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas Kupujícího: Vyplněním formuláře Přihláška souhlasí Kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze firmy The Shift Network Czech s.r.o., nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, jakožto správce a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň Kupující uděluje souhlas s tím, aby mu Prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Více informací o ochraně osobních údajů najdete na adrese: evolucnipromena.cz/ochrana-soukromi/

 

13. Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny

14. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změny v těchto obchodních podmínkách bez předchozího upozornění. V případě změny obchodních podmínek, jsou však platné ty obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Stížnosti a připomínky Kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Prodávajícím a Kupujícím vyřizuje Prodávající, stížnosti může Kupující uplatnit na adrese podpora@evolucnipromena.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Kupující se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, jako je Česká obchodní inspekce či Úřad pro ochranu osobních údajů.

Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 1.5.2020

 

Děkujeme za čas, který jste strávili přečtením těchto Obchodních podmínek.


Warning: Undefined variable $default in /data/www/21754/existologie_cz/www/wp-content/plugins/aspen-footer-editor/includes/functions.php on line 119
TEMPO - oskenuj siSTYL TvéOSOBNOSTI

TEMPO - oskenuj siSTYL TvéOSOBNOSTI

Prostě nám řekni, kam Ti to máme poslat.

Nespamujeme.

You have Successfully Subscribed!